Säännöt

Nimi ja kotipaikka 
1 § 
Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura Ry. Yhdistyksen kotipaikkana toimii Oulun kaupunki. 

Tarkoitus ja toiminta 
2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 
– ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa 
– johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä maanpuolustustaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa siihen luettuna myös asianomaisella luvalla järjestetyt urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet. 
– harjoittamalla julkaisutoimintaa 
Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan. 

Jäsenyyttä koskevat määräykset 

3 § 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen sotilasarvoon tai sukupuoleen katsomatta oleva henkilö, joka kuitenkin on Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, niiden henkilökuntaan kuuluva tai edellä mainituissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittanut henkilö, ja jonka istuva hallitus jäseneksi hyväksyy. Lisäksi istuvalla hallituksella on oikeus päättää sellaisten jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi, jotka eivät täytä jäsenehtoa. 

4 § 
Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa vuosittain yhdistyksen syyskokous. Toimintavuosi sisältää kyseisen kalenterivuoden. 

Yhdistyksen toimielimet 
8 § 
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Tämän lisäksi yhdistyksen hallitus voi antaa luottamustehtäviä hallituksen ulkopuolisille yhdistyksen jäsenille. 

Yhdistyksen kokoukset 
9 § 
Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuun 15. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Kokouspaikan ja kokousajan määrää yhdistyksen sen hetkinen hallitus. Kevätkokouksen ajankohta on päätettävä hallituksen järjestäytymiskokouksessa toimintavuoden alussa ja siitä on ilmoitettava viipymättä yhdistyksen jäsenille. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. 

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen- ja ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostitse sellaisille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa jäsenluetteloon, yhdistyksen Internet-sivujen välityksellä,ja tarvittaessa kirjeitse seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

10 § 
Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan asia ratkaistaan arvalla. 

11 § 
Yhdistyksen syyskokouksessa 
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
2) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma 
3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus 
4) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio 
5) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri 
7) valitaan hallituksen muut jäsenet 
8) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 
9) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamat asiat. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 
1) valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
2) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
3) esitetään toiminnantarkastuskertomus 
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta 
5) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamat asiat. 

Hallitus 
12 § 
Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. 
Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, joko määräaikaisesti tai pysyvästi. 

13 § 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet ( ½) hallituksen jäsenistä on läsnä. 
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. 
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

14 § 
Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa 
1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminasta 
2) edustaa yhdistystä 
3) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niistä käsiteltävät asiat 
4) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 
5) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta 
6) huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta 
7) huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta 
8) päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä 

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus 
15 § 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun aikana. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
16 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai yhdistyksen hallituksen oikeuttamat toimihenkilöt. 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
17 § 
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

18 § 
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. 
Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 

19 § 
Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle säätiölle, oikeuskelpoiselle järjestölle tai rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on harjoittaa ja edistää maanpuolustushenkistä toimintaa nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä tai yhdistystä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellämainitunlaiselle järjestölle, säätiölle tai yhdistykselle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai