Hallitus 2018

Posted on by

Puheenjohtaja
Eero Peltokoski
0400 822 024
e e r o . p e l t o k o s k i @ g m a i l .c o m

Varapuheenjohtaja
Väinö Tervonen
044 517 4910
v t e r v o n e n @ h o t m a i l . c o m

Sihteeri
Reetta Paavola
040 732 2578
r e e t t a . k . p a a v o l a @ g m a i l . c o m

Talousupseeri
Juhana Pikkarainen
0400 384 229
j u h a n a . p i k k a r a i n e n @ g m a i l . c o m

Jäsenupseeri
Tuomas Tuikkala
040 708 2728
t u o m a s . t u i k k a l a @ g m a i l . c o m

Hallituksen jäsen
Veera Kontiokari
040 588 2979
v e e r a . k o n t i o k a r i @ g m a i l . c o m

Hallituksen jäsen
Sakari Seppälä

Hallituksen jäsen
Viljami Viinikka

Hallituksen jäsen
Tommi Ulanto

Hallituksen jäsen
Lasse Särkilä

ORUP-edustajat
Viljami Viinikka
Tommi Ulanto

Kaikki hallituksen jäsenet toimivat myös seuran ampumaupseereina.